ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

 

 

Ο Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου (Σ.Μ.ΜΗ.Κ.) ιδρύθηκε το 1990 στη Λεμεσό από μία ομάδα Μηχανολόγων Μηχανικών που πίστεψαν στο όραμα για δημιουργία ενός Συνδέσμου αποκλειστικά για Μηχανολόγους Μηχανικούς, πράξη τελικά που δικαιώθηκε. Ο Σύνδεσμος δημιουργήθηκε, ανδρώθηκε και εξελίχθηκε σε ένα καταξιωμένο επαγγελματικό Σύνδεσμο.

 

Με τη δημιουργία του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) διαφάνηκε η χρησιμότητα του διαχωρισμού των κλάδων της Μηχανικής Επιστήμης. Ο Σ.Μ.ΜΗ.Κ. είναι ο υπερασπιστής των καλώς νοουμένων συμφερόντων και δικαιωμάτων του Μηχανολόγου Μηχανικού.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

 

Οι βασικοί σκοποί του Συνδέσμου είναι οι εξής:
 
 • Να δώσει οργανωτικό σχήμα στους Μηχανολόγους Μηχανικούς της Κύπρου.
 • Να προάγει τη νομοθετική κατοχύρωση και προστασία του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού.
 • Να προωθεί και να εξυψώνει το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού, και να υπερασπίζεται το καλό όνομα του επαγγέλματος.
 • Να προωθεί τη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του Συνδέσμου.
 • να εξυψώνει το επάγγελμα των μελών του.
 • Να διασφαλίζει και προάγει τα επαγγελματικά συμφέροντα και δικαιώματα των μελών του.
 • Να αντιπροσωπεύει τους Μηχανολόγους Μηχανικούς που είναι μέλη του.
 • Να παρέχει πληροφορίες στα μέλη του πάνω σε όλα τα ζητήματα που αφορούν το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού.
 • Να βελτιώνει τις τεχνικές, διοικητικές και άλλες γνώσεις των Μηχανολόγων Μηχανικών.
 • Να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρων σε θέματα Μηχανολογικής Τεχνικής.
 
 
 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
 
  Οι Επιστήμονες Μηχανικοί των κλάδων του ΕΤΕΚ, ασκούν το επάγγελμα τους στον κλάδο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, προσφέροντας υπηρεσίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Νόμου. Οι τομείς ενασχόλησης τους καλύπτουν, χωρίς να περιορίζονται, την Παρατήρηση, Έρευνα, Εντοπισμό, Μελέτη, Αξιολόγηση, Επεξεργασία, Εκμετάλλευση, Εφαρμογή, Διαχείριση, Προστασία, Τυποποίηση, Διακίνηση και Εμπορία του αντικειμένου της επιστήμης του κλάδου τους, καθώς επίσης την Εκπαίδευση, Μετεκπαίδευση, Επιμόρφωση και Κατάρτιση στους διάφορους τομείς και θέματα του κλάδου τους.

 

  Για τον κάθε κλάδο Μηχανικής Επιστήμης υπάρχουν οι επί μέρους αρμοδιότητες που αναλύονται υπό μορφή συμφωνημένου τυποποιημένου πλαισίου, στη συνέχεια αυτής της εισαγωγικής ενότητας.

 

  Πέραν από τις επί μέρους αρμοδιότητες του κάθε κλάδου Μηχανικής Επιστήμης, και εφόσον ο κάθε Επιστήμονας Μηχανικός περιορίζεται αυστηρά στους τομείς και στο πεδίο που καλύπτουν του κλάδου του, υπάρχουν δραστηριότητες που μπορούν να θεωρηθούν ότι ασκούνται από τους Επιστήμονες Μηχανικούς όλων των κλάδων.

 

  Ως εκ τούτου, πέραν από τις επί μέρους αρμοδιότητες του, ο Επιστήμονας Μηχανικός οπουδήποτε κλάδου:
 1. Διεξάγει έρευνες με σκοπό την αναβάθμιση, ανάπτυξη και κωδικοποίηση ή και ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων θεωριών και μεθόδων έρευνας και εφαρμογής του κλάδου του.
 2. Συντάσσει εκθέσεις και μελέτες και συγγράφει επιστημονικά συγγράμματα στους διάφορους τομείς του κλάδου του.
 3. Αναλαμβάνει μελέτη – σχεδιασμό ή και σχεδιασμό, οργάνωση, προγραμματισμό, κοστολόγηση και διεύθυνση της εκτέλεσης ή και εκτέλεση, επίβλεψη ενός έργου ή και σχεδιασμό, οργάνωση, προγραμματισμό, κοστολόγηση και διεύθυνση της παραγωγικής διαδικασίας για την παραγωγή (κατά μονάδα, ομαδικά ή μαζικά) ενός προϊόντος, έχοντας άμεση δραστηριότητα σε τομείς και σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του κλάδου του.
 4. Παρέχει συμβουλές ή και αναλαμβάνει μελέτη – σχεδιασμό ή και σχεδιασμό, οργάνωση, προγραμματισμό, κοστολόγηση και διεύθυνση της συναρμολόγησης, εγκατάστασης, λειτουργίας, ελέγχου, επίβλεψης, επιθεώρησης, συντήρησης, επισκευής ή και τροποποίησης και βελτίωσης κατασκευών, προϊόντων και έργων.
 5. Ενεργεί ως σύμβουλος, συντονιστής, διευθυντής εκ μέρους του εργοδότη, μόνος ή και με συνεργαζόμενος με άλλους Επιστήμονες Μηχανικούς, Επιστήμονες άλλων κλάδων ή και Συμβούλους στην εκτέλεση ενός έργου.
 6. Ως υπεύθυνος ενός έργου ή ως μέλος ομάδας μελετητών, συμβουλεύει για τις πιο σωστές από επιστημονική άποψη και πιο συμφέρουσες από οικονομική άποψη λύσεις σε προβλήματα που παρουσιάζονται.
 7. Συλλέγει πληροφορίες κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της εκτέλεσης ενός έργου, για εμπλουτισμό των γνώσεων τόσο του ιδίου όσο και του ευρύτερου επιστημονικού κοινού και προβαίνει σε ανάλογες επιστημονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.
 8. Αναλαμβάνει την προετοιμασία και αξιολόγηση προσφορών και ετοιμασία συμβολαίων σε έργα που εμπίπτουν στους τομείς της αρμοδιότητας του κλάδου του.
 9. Μελετά και συμβουλεύει σε θέματα που αφορούν επί μέρους υλικά, προϊόντα, μεθόδους και διαδικασίες παραγωγής πάνω στις τεχνολογικές πτυχές τους, που εμπίπτουν στους τομείς της αρμοδιότητας του κλάδου του.
 10. Ελέγχει την ποιότητα επί μέρους υλικών, κατασκευών, προϊόντων και έργων που εμπίπτουν στους τομείς της αρμοδιότητας του.
 11. Παρέχει συμβουλές αναφορικά με την προώθηση και εμπορία υλικών, αντικειμένων, προϊόντων, και υπηρεσιών, εφόσον αυτό δε συγκρούεται με την επαγγελματική δεοντολογία.
 12. Συμμετέχει σε αρμόδιες Επιτροπές, Υποεπιτροπές ή άλλα σώματα για την προετοιμασία προτύπων και προδιαγραφών για υλικά, προϊόντα, μεθόδους και διαδικασίες που σχετίζονται με τον κλάδο τους.
 13. Αναπτύσσει πρότυπα και προδιαγραφές, αξιοποιεί ορθολογικά υφιστάμενα κυπριακά και διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές και τηρεί τις πρόνοιες διεθνών συμβάσεων, κυπριακής νομοθεσίας και κανονισμών για την καλύτερη δυνατή και πλέον αποδοτική διεκπεραίωση του έργου του.
 14. Προβαίνει σε εκτιμήσεις αξίας κατασκευών, προϊόντων και έργων του κλάδου του.
 15. Προβαίνει σε εκτιμήσεις αξίας ζημιών ανεξάρτητα αιτίας σε κατασκευές, προϊόντα και έργα του κλάδου του.
 16. Διευθύνει και εποπτεύει τεχνικό προσωπικό (Μηχανικούς, Υπομηχανικούς/ Τεχνικούς Μηχανικούς, Σχεδιαστές, Ανώτερους Τεχνικούς, Τεχνικούς, Τεχνίτες, Τεχνίτες – Χειριστές, Βιομηχανικούς Εργάτες Παραγωγής), για την διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων του αντίστοιχου κλάδου.
 17. Εκπαιδεύει, μετεκπαιδεύει, επιμορφώνει και καταρτίζει άτομα στους διάφορους τομείς και θέματα του κλάδου του, στο επίπεδο της Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, σε Ινστιτούτα και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και σε Συστήματα Μαθητείας.
 18. Αξιολογεί ακαδημαϊκά προσόντα που αποκτούνται με τεχνική πείρα στον κλάδο του.
 19. Διαιτητεύει, συντάσσει εκθέσεις πραγματοσύνης και εμφανίζεται ως μάρτυρας σε δικαστήρια, διαιτητικά δικαστήρια, εργατικά δικαστήρια, διερευνητικές επιτροπές, επιτροπές νομοσχεδίων και κανονισμών, επιτροπές προδιαγραφών και προτύπων κ.α. του κλάδου του.
 20. Διαιτητεύει και επιδιαιτητεύει σε θέματα που αφορούν αντικείμενο άλλου κλάδου, εφόσον αυτό καθορίζεται με αμοιβαία συγκατάθεση των εμπλεκομένων σε διαμάχη σύμφωνα με το νόμο περί διαιτησίας.
 21. Συντάσσει εκθέσεις πραγματοσύνης που αφορούν τον έλεγχο προστασίας, ασφάλειας, υγείας κ.α. στους τομείς της αρμοδιότητας του κλάδου του ή και συναφών κλάδων.
 22. Χρησιμοποιεί Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και συμμετέχει στην ανάπτυξη συναφών προγραμμάτων και συστημάτων στους τομείς της αρμοδιότητας του κλάδου του.
 23. Ετοιμάζει μελέτες και συντάσσει εκθέσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους τομείς της αρμοδιότητας του κλάδου του.
 24. Μελετά, σχεδιάζει, οργανώνει, προγραμματίζει και διευθύνει την κατασκευή συστημάτων και έργων προστασίας του περιβάλλοντος στους τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του κλάδου του.
 25. Προσφέρει υπηρεσίες για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και ευρεσιτεχνίας (patent agency) στους τομείς της αρμοδιότητας του κλάδου του.
 26. Αναλαμβάνει την επίβλεψη και το γενικό συντονισμό όλων των μελετητών που εμπλέκονται στη μελέτη ή και εκτέλεση του έργου.
 27. Ως ζώσες επιστήμες οι κλάδοι της Μηχανικής αναπτύσσονται και εξελίσσονται και διευρύνονται συνεχώς.
 
 
 
 1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
 
 1. Γενικά – Ορισμός
 
           Η Μηχανολογική Μηχανική είναι ο κλάδος της Μηχανικής Επιστήμης που καλύπτει αλλά δεν περιορίζεται, τη Μελέτη – Σχεδιασμό (Designing), τη κατασκευή/ παραγωγή/ εκτέλεση, τη συναρμολόγηση, εγκατάσταση, λειτουργία, έλεγχο, επίβλεψη, επιθεώρηση, συντήρηση, επιδιόρθωση, επισκευή ή και τροποποίηση, βελτίωση:
1.1 Όλων των επινοήσεων παραγωγής έργου και ενέργειας από μια μορφή σε άλλη, όπως:
Μηχανικών επινοήσεων και επινοήσεων στηριγμένων στις αρχές ή και σε συνδυασμό των αρχών της Στατικής, Κινηματικής, Δυναμικής, Υδροστατικής και Υδροδυναμικής , της Υδραυλικής και Πνευματικής, της Θερμοδυναμικής, Ρευστοδυναμικής, Αεριομηχανικής, Αεροδυναμικής, Ατμομηχανικής, Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Πυρηνικής Μηχανικής και Διαστημικής Μηχανικής καθώς επίσης και στις αρχές εκμετάλλευσης της Ηλιακής, Αιολικής και Γεωθερμικής ενέργειας.
1.2 Συστημάτων και εγκαταστάσεων εξαερισμού, θέρμανσης και ψύξης καθώς επίσης και
1.3 Εργαλείων, οργάνων, συσκευών, κινητήρων εσωτερικής και εξωτερικής καύσης, συστημάτων προώθησης οχημάτων, μηχανημάτων, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων και συστημάτων αυτοματισμού για όλους τους κλάδους βιομηχανικής παραγωγής.
 
 
2.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
Οι αρμοδιότητες του κλάδου και των ειδικοτήτων Κλάδου Μηχανολογικής Μηχανικής καλύπτουν, αλλά δεν περιορίζονται, τα ακόλουθα:
2.1 Διεξαγωγή μελετών και ερευνών προς αναγνώριση της φύσης και των αναγκών / των προβλημάτων που παρουσιάζει μια μηχανολογική κατασκευή, ένα μηχανολογικό προϊόν ή ένα μηχανολογικό έργο κάτω από πραγματικές συνθήκες εργασίας/ λειτουργίας.
2.2 Ικανοποίηση/ επίλυση των αναγκών/ των προβλημάτων με Μελέτη – Σχεδιασμό( Designing= σύλληψη ιδέας/ επινόηση(σκαρίφημα), εκπόνηση, μελέτη, επιλογή υλικών, απολογισμός, διαστασιολόγηση, σχεδίαση, κοστολόγηση), έκθεση και περιγραφή.
2.3 Παροχή συμβουλών ή και σχεδιασμό, οργάνωση, προγραμματισμό, κοστολόγηση και διεύθυνση της κατασκευής/ εκτέλεσης ή και της συναρμολόγησης, εγκατάστασης, λειτουργίας ελέγχου, επίβλεψης, επιθεώρησης, συντήρησης, επισκευής ή και τροποποίησης και βελτίωσης μηχανολογικών κατασκευών, μηχανολογικών προϊόντων και μηχανολογικών έργων.
2.4 Παροχή συμβουλών πάνω σε θέματα δασμών και φορολογίας μηχανολογικών κατασκευών, μηχανολογικών προϊόντων, στοιχείων μηχανών ανταλλακτικών εξαρτημάτων και βιομηχανικών υλικών.
2.5 Επί μέρους βασικές αρμοδιότητες μπορούν να απορυθμιστούν, χωρίς να εξαντλούνται, οι πιο κάτω:
2.5.1 Αναγνώριση και εξακρίβωση των πραγματικών συνθηκών εργασίας/ λειτουργίας και της φύσης και των απαιτήσεων / των προβλημάτων που παρουσιάζει μια μηχανολογική κατασκευή, ένα μηχανολογικό προϊόν ή ένα μηχανολογικό έργο κάτω από τις συνθήκες αυτές.
2.5.2 Ικανοποίηση/ επίλυση των απαιτήσεων των προβλημάτων κατά τον καλύτερο και πιο ορθολογικό, τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά δυνατό τρόπο, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχει στη διάθεση του ο Μηχανολόγος Μηχανικός και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη  όλα τα μέσα που έχει στη διάθεση του ο κατασκευαστής της μηχανολογικής κατασκευής του μηχανολογικού προϊόντος ή και ο εκτελεστής του μηχανολογικού έργου.
2.6 ¨Μετάφραση¨ της προτεινόμενης λύσης των απαιτήσεων/ των   προβλημάτων, σε κατανόηση στους κατασκευαστές/ εκτελεστές  γλώσσα με:
2.6.1 Σχεδίαση ενός σχεδίου συναρμολόγησης (assembly drawing) της μηχανολογικής κατασκευής, του μηχανολογικού έργου, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς ή διεθνείς κανονισμούς ενός αναγνωρισμένου συστήματος σχεδίασης.
2.6.2 Σχεδίαση λεπτομερών κατασκευαστικών σχεδίων (detail drawing) για το κάθε επί μέρους στοιχείο της μηχανολογικής κατασκευής, του μηχανολογικού προϊόντος ή του μηχανολογικού έργου, σύμφωνα πάντοτε με τους ισχύοντες εθνικούς ή διεθνείς κανονισμούς ενός αναγνωρισμένου συστήματος σχεδίασης.
 2.7 Παροχή συμβουλών ή και σχεδιασμός, οργάνωση, προγραμματισμός, κοστολόγηση και διεύθυνση της κατασκευής/ παραγωγής/ εκτέλεσης ή και της συναρμολόγησης, εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, επισκευής ή και τροποποίησης και βελτίωσης της μηχανολογικής κατασκευής, του μηχανολογικού προϊόντος ή του μηχανολογικού έργου. 
2.8 Παρακολούθηση, επίβλεψη και εποπτεία κατά την κατασκευή/ παραγωγή/ εκτέλεση ή και τη συναρμολόγηση, εγκατάσταση, μηχανολογικών κατασκευών, μηχανολογικών προϊόντων και μηχανολογικών έργων, συμπεριλαμβανομένων επιπρόσθετων συμπληρωματικών πληροφοριών, λεπτομερειών  και στοιχείων για προσθήκες, αφαιρέσεις, τροποποιήσεις, αλλαγές βελτιώσεις κ.α.
2.9 Επιθεώρηση, εξέταση, έλεγχος, έγκριση και παραλαβή μηχανολογικών κατασκευών, μηχανολογικών προϊόντων και μηχανολογικών έργων, στο στάδιο της αποπεράτωσης και δοκιμαστικής λειτουργίας του.
2.10 Περιοδική επιθεώρηση και εξέταση της συμπεριφοράς, της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης μετά τη λειτουργία τους, μηχανολογικών κατασκευών, μηχανολογικών προϊόντων και μηχανολογικών έργων και παροχή συμβουλών για την ομαλή λειτουργία και συντήρηση τους.
2.11 Συλλογή πληροφοριών και στοιχείων για την συμπεριφορά, την αποτελεσματικότητα και την απόδοση μηχανολογικών κατασκευών, μηχανολογικών προϊόντων και μηχανολογικών έργων, για εμπλουτισμό των γνώσεων και εμπειριών του Μηχανολόγου Μηχανικού και για τους σκοπούς μελλοντικής αξιοποίησης τους.
 
 1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΕΤΕΚ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
Όπως προνοεί ο Νόμος 224/90 περί ΕΤΕΚ και οι τροποποιήσεις του.
 
 
 
 
 
 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
Ο κλάδος της Μηχανολογικής Μηχανικής επιτελεί εργασίες του κλάδου ή της ειδικότητας/ ειδίκευσης του, που περιλαμβάνονται αλλά δεν περιορίζονται στα πιο κάτω:
4.1 Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Μελέτης – Σχεδιασμού (Designing = σύλληψη ιδέας / επινόηση (σκαρίφημα), εκπόνηση, μελέτη, υπολογισμός, σχεδίαση, κατασκευή και συναρμολόγηση πρωτοτύπου, βελτιώσεις και επαναδομική του πρωτοτύπου), σχεδιασμού, οργάνωσης, προγραμματισμού και διεύθυνσης της παραγωγικής διαδικασίας για την παραγωγή κατά μονάδα, την ομαδική παραγωγή μηχανολογικών κατασκευών, μηχανολογικών προϊόντων και μηχανολογικών έργων.
4.2 Συμβουλεύει ή και μελετά, σχεδιάζει, οργανώνει, προγραμματίζει και διευθύνει την κατασκευή, συναρμολόγηση, εγκατάσταση, λειτουργία, έλεγχο, επίβλεψη, επιθεώρηση, συντήρηση, επιδιόρθωση επισκευή ή και τροποποίηση, βελτίωση κινητήριων μηχανών, μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού και συστημάτων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής.
4.3 Συμβουλεύει ή και μελετά, σχεδιάζει, οργανώνει, προγραμματίζει και διευθύνει την κατασκευή, συναρμολόγηση, εγκατάσταση, λειτουργία, έλεγχο, επίβλεψη, επιθεώρηση, συντήρηση, επιδιόρθωση επισκευή ή και τροποποίηση, βελτίωση συστημάτων ελέγχου θορύβου και ακουστικής συμπεριφοράς.
4.4 Διευθύνει μηχανολογικά εργοστάσια, βιομηχανικές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής.
4.5 Επιλέγει, καθορίζει, διευθύνει, ελέγχει, επιθεωρεί και επιβλέπει την τεχνολογική διαδικασία και την πορεία κατασκευής/ παραγωγής μηχανολογικών κατασκευών, μηχανολογικών προϊόντων και μηχανολογικών έργων.
4.6 Ελέγχει την ποιότητα μηχανολογικών κατασκευών, μηχανολογικών προϊόντων και μηχανολογικών έργων.
4.7 Μελετά και συμβουλεύει σε θέματα που αφορούν επί μέρους υλικά, προϊόντα, μεθόδους και διαδικασίες παραγωγής σ’ ότι αφορά τις τεχνολογικές πτυχές τους.
4.8 Διεξάγει τεχνοοικονομικές μελέτες, κοστολογήσεις και μελέτες βιωσιμότητας και ετοιμάζει ή αξιολογεί συμβόλαια και προσφορές για κατασκευές ή και εγκατάσταση, λειτουργία, επίβλεψη, επιθεώρηση, συντήρηση, επισκευή ή και προσθήκες, αφαιρέσεις, τροποποιήσεις, αλλαγές, βελτιώσεις σε μηχανολογικές κατασκευές, μηχανολογικά προϊόντα, βιομηχανικές μονάδες και μηχανολογικά έργα (εγκαταστάσεις και εξοπλισμός βιομηχανικών μονάδων).
4.9 Προβαίνει σε εκτιμήσεις αξίας μηχανολογικών κατασκευών, μηχανολογικών προϊόντων και μηχανολογικών έργων και σε εκτιμήσεις αξίας ζημιών από δυστυχήματα σε μηχανολογικές κατασκευές, μηχανολογικά προϊόντα και μηχανολογικά έργα.
4.10 Διεξάγει μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορούν τον κλάδο.
4.11 Συζητά, διαβουλεύεται και διαπραγματεύεται για θέματα του κλάδου της ειδικότητας/ ειδίκευσης του με αρμόδιες αρχές και σώματα, με Επιστήμονες Μηχανικούς, Τεχνικούς και με ειδικούς εμπειρογνώμονες άλλων συναφών κλάδων, ειδικοτήτων και ειδικεύσεων και Τεχνικών – Τεχνολογικών και άλλων επιστημών.
 
 
5.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
Ο κλάδος της Μηχανολογικής Μηχανικής καλύπτει τις πιο κάτω ειδικότητες:
5.1 Γενική Μηχανολογική μηχανική
5.2 Μηχανική κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού μεταλλείων και μεταλλουργικών μονάδων.
5.3 Μηχανική κατασκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής μεταλλικών υλικών για χύτευση (χελώνων) και ημικατεργασμένων μεταλλικών υλικών για όλους τους τομείς της Μηχανολογικής Βιομηχανίας (ράβδοι, δοκοί και σωλήνες με τυποποιημένες διατομές και τυποποιημένες διαστάσεις, ελάσματα με τυποποιημένες διαστάσεις, σύρματα με τυποποιημένες διαμέτρους κ.α.).
5.4 Μηχανική κατασκευής μηχανών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χύτευσης μετάλλων υλικών.
5.5 Μηχανική κατασκευής μηχανών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χύτευσης συνθετικών υλικών (πλαστικών).
5.6 Μηχανική κατασκευής τυποποιημένων στοιχείων μηχανών για όλους τους τομείς της Μηχανολογικής Βιομηχανίας.
5.7 Μηχανική χαλυκοκατασκευών και άλλων μεταλλικών κατασκευών (δεξαμενές υγρών και αερίων, γέφυρες, πύργοι, πυλώνες, αποβάθρες, πλατφόρμες θάλασσας κ.α).
5.8 Μηχανική κατασκευής οργάνων, συσκευών, μηχανών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Μεταλλουργίας – Μεταλλογνωσίας και Αντοχής Υλικών.
5.9 Μηχανική κατασκευής εργαλείων, οργάνων, συσκευών, μηχανών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Μηχανολογικής Μετρολογίας.
5.10 Μηχανική κατασκευής μηχανών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού συγκόλλησης μεταλλικών υλικών.
5.11 Μηχανική κατασκευή μηχανών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού συγκόλλησης συνθετικών υλικών(πλαστικών).
5.12 Μηχανική κατασκευής οργάνων, συσκευών, μηχανών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Ελέγχου Ποιότητας.
5.13 Μηχανική κατασκευής οργάνων, συσκευών, κλιβάνων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού θερμικών επεξεργασμένων μεταλλικών υλικών.
5.14 Μηχανική κατασκευής οργάνων, συσκευών, μηχανών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας στη Βιομηχανία και Πυρασφάλεια.
5.15 Μηχανική κατασκευής μηχανημάτων και εγκαταστάσεων διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών με κοπή – εργαλειομηχανών, μηχανημάτων και εγκαταστάσεων διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών χωρίς κοπή.
5.16 Μηχανική κατασκευής κινητήρων εσωτερικής καύσης.
5.17 Μηχανική κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων.
5.18 Μηχανική κατασκευής σιδηροδρομικών μηχανών και οχημάτων.
5.19 Μηχανική κατασκευής ειδικών οχημάτων.
5.20 Λεπτομηχανική – Οπτική.
5.21 Μηχανική Ακουστικής (Μηχανική μελέτης προβλημάτων κραδασμών και θορύβων και κατασκευής συστημάτων ελέγχου θορύβου και ακουστικής συμπεριφοράς)
5.22 Μηχανική κατασκευής οργάνων, συσκευών, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για εξαερισμό, θέρμανση και ψύξη,
5.23 Μηχανική κατασκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής Πολυγραφίας.
5.24 Μηχανική κατασκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής χαρτιού.
5.25 Μηχανική κατασκευής μηχανημάτων, εξοπλισμού εγκαταστάσεων Υφαντουργίας.
5.26 Μηχανική κατασκευής μηχανημάτων, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων για την Ηλεκτρολογική – Ηλεκτρονική Βιομηχανία.
5.27 Μηχανική κατασκευής εξοπλισμού και εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
5.28 Μηχανική κατασκευής εκμετάλλευσης της Ηλιακής, Αιολικής και Γεωθερμικής ενέργειας.
5.29 Μηχανική κατασκευής μηχανημάτων, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων για τη Χημική Βιομηχανία.
5.30 Μηχανική κατασκευής μηχανημάτων , εξοπλισμού και εγκαταστάσεων για τη Φαρμακευτική Βιομηχανία.
5.31 Μηχανική κατασκευής μηχανημάτων, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων για τη Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού.
5.32 Μηχανική κατασκευής εγκαταστάσεων, εξοπλισμού μηχανοποίησης της Αγροτικής Οικονομίας.
5.33 Μηχανική κατασκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού βιομηχανοποίησης της Αλιείας.
5.34 Μηχανική κατασκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού για την Οικοδομική Βιομηχανία και για Υδραυλικά Έργα.
5.35 Μηχανική κατασκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού Οδοποιίας.
5.36 Μηχανική κατασκευής μηχανημάτων, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων για τη Ξυλουργική Βιομηχανία και τη Βιομηχανία Επίπλων.
5.37 Μηχανική κατασκευής μηχανημάτων, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων για τη Βιοτεχνία Ένδυσης – Υπόδησης.
5.38 Μηχανική κατασκευής μηχανημάτων γης και γεωργικών μηχανημάτων.
5.39 Μηχανική κατασκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Υαλουργίας, Κεραμικών και Συνδετικών Υλικών.
5.40 Μηχανική Μηχανολογικής Παραγωγής.
5.41 Τεχνολογία διαδικασιών και πορεία/κατασκευής παραγωγής μηχανολογικών κατασκευών, μηχανολογικών προϊόντων και μηχανολογικών έργων.
5.42 Μηχανική κατασκευής Συστημάτων Αυτοματισμού παραγωγικών διαδικασιών.
5.43 Μηχανική κατασκευής μηχανημάτων,, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων λιμένων και αερολιμένων.
5.44 Μηχανική κατασκευής μηχανημάτων, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων εξόρυξης, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής νερού, αργού πετρελαίου (πετροχημικές εγκαταστάσεις) , άλλων υγρών και φυσικού αερίου.
5.45 Μηχανική κατασκευής μηχανημάτων, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων εξόρυξης, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής άνθρακα, λιγνίτη και άλλων ορυκτών και πετρωμάτων.
5.46 Ναυπηγική Μηχανική.
5.47 Μηχανική κατασκευών Υποβρύχιας Τεχνολογίας.
5.48 Ωκεανολογική Μηχανική.
5.49 Μηχανική κατασκευής οργάνων, συσκευών, μηχανών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Προστασίας Περιβάλλοντος και Επεξεργασίας Λυμάτων.
5.50 Μηχανική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
5.51 Μηχανική κατασκευής πολεμικών ειδών και στρατιωτικού υλικού.
5.52 Αεροναυπηγική Μηχανική.
5.53 Διαστημική Μηχανική.
5.54 Πυρηνική Μηχανική.
5.55 Οικονομολογία Μηχανολογικής Μηχανικής.