ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

 

 

Ο Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου (Σ.Μ.ΜΗ.Κ.) ιδρύθηκε το 1990 στη Λεμεσό από μία ομάδα Μηχανολόγων Μηχανικών που πίστεψαν στο όραμα για δημιουργία ενός Συνδέσμου αποκλειστικά για Μηχανολόγους Μηχανικούς, πράξη τελικά που δικαιώθηκε. Ο Σύνδεσμος δημιουργήθηκε, ανδρώθηκε και εξελίχθηκε σε ένα καταξιωμένο επαγγελματικό Σύνδεσμο.

 

  Με τη δημιουργία του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) διαφάνηκε η χρησιμότητα του διαχωρισμού των κλάδων της Μηχανικής Επιστήμης. Ο Σ.Μ.ΜΗ.Κ. είναι ο υπερασπιστής των καλώς νοουμένων συμφερόντων και δικαιωμάτων του Μηχανολόγου Μηχανικού.

 

Το 2007 και μετά από συμφωνία με το ΣΕΜ (ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) , οι Μηχανολόγοι μέλη του ΣΕΜ εντάχθηκαν ως μελή του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΌΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΜΜΗΚ-ΣΕΜ)

 

 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Οι βασικοί σκοποί του Συνδέσμου είναι οι εξής:

 

 • Να προσφέρει οργανωτικό σχήμα για τους Μηχανολόγους Μηχανικούς της Κύπρου και νομική υπόσταση για το σχήμα αυτό.
 • Να προσφέρει το μέσο με το οποίο οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί της Κύπρου θα εκπροσωπούνται σε επιτροπές, υποεπιτροπές και άλλα σώματα και θεσμούς, στα οποία οι εκπροσώπησή τους κρίνεται απαραίτητη και θα μπορούν να αποτελέσουν μέλη νομικού σώματος το οποίο θα καθορίζει τα προσόντα, τις αρμοδιότητες, τις αμοιβές και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Μηχανολόγων Μηχανικών στην Κύπρο.
 • Να προωθεί, να προάγει και να αναπτύσσει την τεχνική-τεχνολογική επιστήμη της Μηχανολογικής Μηχανικής στην Κύπρο και να προωθεί και να ενισχύει το ρόλο του Μηχανολόγου Μηχανικού στην επιστημονική, πνευματική, πολιτιστική, οικονομική και αναπτυξιακή πορεία και εξέλιξη της Κύπρου.
 • Να προάγει τη νομοθετική ρύθμιση, κατοχύρωση και προστασία του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού στην Κύπρο.
 • Να προωθεί και να εξυψώνει το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού και να υπερασπίζει το καλό όνομα του επαγγέλματος.
 • Να διαφυλάσσει και να προάγει το κύρος και τα συμφέροντα των Μηχανολόγων Μηχανικών και να προστατεύει τη φήμη τους και την επαγγελματική ηθική στους κόλπους τους.
 • Να υπερασπίζεται, να υποστηρίζει, να προάγει και να προστατεύει την τιμή και την αξιοπρέπεια των Μηχανολόγων Μηχανικών και του επαγγέλματός τους στην Κύπρο.
 • Να διαφωτίζει και να ενημερώνει οποιοδήποτε πρόσωπο ή/και αρχή ή/και οργανισμό, καθώς και την κοινή γνώμη για την επιστημονική και επαγγελματική αυτοτέλεια των Μηχανολόγων Μηχανικών και την κοινωνική χρησιμότητα και ωφέλεια του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού.
 • Να μελετά όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν τα συμφέροντα των Μηχανολόγων Μηχανικών και να παρακολουθεί και να εισηγείται νομοθετικά ή/και άλλα μέτρα που επηρεάζουν το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού.
 • Να ανταλλάσει απόψεις και σκέψεις και να διεξάγει διαβουλεύσεις και διάλογο με άλλους φορείς, οργανισμούς και αρχές.
 • Να διαπραγματεύεται με οποιονδήποτε όπως και με οποιαδήποτε αρχή, πάνω σε επαγγελματικά και επιστημονικά θέματα και ζητήματα των μελών του Συνδέσμου.
 • Να αναλαμβάνει μελέτες και έρευνες πάνω σε οποιοδήποτε πρόβλημα ή θέμα που σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα ή/και τις αρμοδιότητες των μελών του και να φέρει τα πορίσματα αυτών των μελετών και ερευνών σε γνώση των ενδιαφερομένων και του κοινού, για επίτευξη των σκοπών και των στόχων του Συνδέσμου.
 • Να διοργανώνει συνεδρίες, επιμορφωτικά σεμινάρια, συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, διαλέξεις, εκθέσεις και επισκέψεις για τα με-λη του, για τεχνικούς των διαφόρων βαθμίδων του κλάδου Μηχανολογικής Μηχανικής και για άλλους ενδιαφερόμενους.
 • Να διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης και κατάρτισης για τα μέλη του και για τεχνικούς των διαφόρων βαθμίδων του κλάδου Μηχανολογικής Μηχανικής.
 • Να συνδέεται, να καλλιεργεί και να διατηρεί καλές σχέσεις και συνεργασία με το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και με άλλους συνδέσμους/συλλόγους, οργανώσεις, ομοσπονδίες και άλλα σώματα Επιστημόνων Μηχανικών της Κύπρου και του εξωτερικού, που έχουν παρόμοιους σκοπούς και στόχους.
 • Να προωθεί τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του Συνδέσμου και μεταξύ των τεχνικών των διαφόρων βαθμίδων του κλάδου Μηχανολογικής Μηχανικής.
 • Να αντιπροσωπεύει τους Μηχανολόγους Μηχανικούς που είναι μέλη του, στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 • Να παρέχει πληροφορίες στα μέλη του και να ενημερώνει το κοινό, πάνω σε όλα τα θέματα και ζητήματα που αφορούν στο επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού.
 • Να μεριμνά για τη βελτίωση των επιστημονικών, τεχνικών, τεχνολογικών, διοικητικών και άλλων γνώσεων, στάσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των Μηχανολόγων Μηχανικών